linux training in Thailand
| Home | Articles | Webboard | Download | FreeTips | Resources | Training | Services | Blog | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร, 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก

การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษาด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

โดย ธีรภัทร มนตรีศาสตร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตขยายกว้างมากขึ้นโดยได้มิได้มีการจำกัดอยู่เพียงด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การนำเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ในยุคของสารสนเทศและการสื่อสาร ICT เช่นปัจจุบัน ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ด้วยคุณสมบัติที่สามารถประมวลผล นำเสนอในแบบสื่อผสม เป็นเครื่องมือด้านการสื่อสารและด้านความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้มากมายหลายรูปแบบ ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาจึง่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานทาง เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทันต่อความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันซึ่งการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในสถานศึกษาได้รับ การกำหนดเป็นนโยบายระดับชาติ ดังเช่น พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 9 เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเข้ามามีส่วนสำคัญใน การพัฒนาที่สถานศึกษาจะต้องให้มีขึ้น โดยจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณและโครงการขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพื่อผลักดันในเกิดเป็นจริงภายใน ปี พ.ศ. 2549
เป้าหมายของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในสถานศึกษา
การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการนั้นยังมีการให้ความสำคัญไม่เร่งด่วนเท่ากับการใช้งาน เพื่อการ จัดการเรียนการสอนอันมีเป้าหมายหลักในระยะเริ่มต้น 4 เป้าหมาย ได้แก่
 1. มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
 2. ระบบ E-Library / E-Learning ภายในสถานศึกษา
 3. ระบบสื่อสารภายในสถานศึกษาด้วย E-Mail และเว็บบอร์ด
 4. สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาสู่สาธารณะชนได้
เป้าหมายทั้ง 4 เรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ แต่ก็ยังเอื้อประโยชน์ต่องานด้านการบริหารจัดการด้วย ในบางส่วน ได้แก่ การเป็นช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกสถานศึกษา เช่น การดาวโหลดเอกสารสำคัญจากเขตพื้นที่การศึกษา การสื่อสารด้วยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรภายในสถานศึกษา การใช้เป็นช่องทางสื่อสาร เพื่องานชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมและภารกิจที่จำเป็นดำเนินการทั้งสิ้น ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สกับการใช้งานในสถานศึกษา
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของสถานศึกษา พัฒนาการของเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด หากพิจารณาคุณสมบัติของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สแล้วจะเห็นได้ว่า มีความเหมาะสมต่อการนำมาใช้ในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ปัจจัยสนับสนุน
 1. ด้านคุณสมบัติและเทคโนโลยี
  1. มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่มาจากระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ในตระกูลเดียวกันกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ( Unix ) ซึ่งนิยมใช้งานในระบบขนาดใหญ่
  2. มีสถาปัตยกรรมเป็นระบบเปิด ( Open System ) หมายถึง ซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยยึดระเบียบวิธีการที่เป็นมาตรฐานกลาง เช่น OSI ,POSIX ,ANSI เป็นต้น จึงมั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ( Interconnectivity ) จะมีความสะดวกและไม่ยึดติดกับโครงแบบ ( Plateform ) ใดๆ อันทำให้เกิดปัญหาการผูกขาดทางเทคโนโลยีในอนาคต
  3. ปราศจากไวรัส ปัญหาจากไวรัสคอมพิวเตอร์และสิ่งแปลกปลอมทางซอฟต์แวร์ ( Malware ) ที่มุ่งโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ อันเนื่องมาจากพัฒนาการด้านการสื่อสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเป้าหมายสำคัญของไวรัสมักจะเป็นตัวระบบปฏิบัติการ ( Operating System ) ซึ่งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ( Microsoft Windows ) เป็นระบบที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุดจึงตกเป็นเป้าหมายมากยิ่งขึ้นไปด้วย ในขณะที่ระบบปฏิบัติการในกลุ่มยูนิกซ์ ลีนุกซ์หรือบีเอสดีได้รับผลกระทบจากไวรัสน้อยมากเนื่องจากระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์มีการแก้ไขปรับปรุงและป้องกันได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่า
  4. สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เชิงพานิชย์ เช่น Windows ได้ในระบบเครือข่ายเดียวกันถึงแม้ว่าโครงสร้างของระบบจะมีความแตกต่างกันก็ตามแต่เนื่อง จากการเชื่อมต่อมีระเบียบวิธีการหลายประการที่ใช้มาตรฐานร่วมกัน ( Standard Protocols ) จึงทำให้สามารถใช้เครื่องลูกข่ายเป็น Windows ในขณะที่เครื่องแม่ข่ายในระบบสามารถใช้ระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์สที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีได้
 2. ด้านความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจาก Free Software อนุญาติให้เผยแพร่และใช้งานได้โดยอิสระจึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากสถานศึกษาทุกแห่งพยายามใช้ซอฟต์แวร์ ประเภทนี้จะช่วยประหยัดงบประมาณของชาติได้อย่างมหาศาลและสามารถนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้พัฒนางานด้านอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น
 4. ใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์อย่างคุ้มค่า ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์สามารถทำงานได้บนเครื่องพีซีที่มีคุณสมบัติทางฮาร์ดแวร์ไม่สูงมากนัก จึงสามารถทำงานเป็นเครื่องแม่ข่ายได้ดีถึงแม้จะเป็นเครื่องรุ่นเก่าก็ตาม ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงในการเริ่มต้นใช้งานระบบภายในสถานศึกษา
 5. ไม่มีภาระผูกพัน จากนิยามของ Free Software ทำให้แน่ใจได้ว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้จะยังคงคุณสมบัติด้านเสรีภาพในการใช้งานได้ตลอดไป เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์เชิงพานิชย์ ( Commercial Software ) แล้ว ซอฟต์แวร์หลายตัวที่มีการคิดค่าใช้จ่ายเมื่อมีการปรับปรุงรุ่นหรือขยาย ระบบซึ่งเป็นภาระที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 6. ด้านความเหมาะสมทางสังคม
  ในยุคสังคมแห่งความรู้ ( Knowledge Society ) ความรู้ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า การเคารพสิทธิและรักษาวินัยในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามและสร้างความเจริญให้แก่สังคมโดยรวม การใช้งาน Free Software จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย สมควรอย่างยิ่งที่สถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างแก่สังคม

  ปัจจัยอุปสรรค
  อุปสรรคที่สำคัญคือ จำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านบุคลากร เนื่องจากในปัจจุบันยังมีจำนวนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์เสรี ( Free Software ) น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์เชิงพานิชย์ อย่างไรก็ตามหากมีการสนับสนุนให้มีการนำมาใช้งานอย่างจริงจัง เมื่อมีผู้ใช้ที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นจะทำให้ชุมชนมีการใช้งานเพิ่มขึ้น เกิดเครือข่ายผู้ใช้งานที่เข้มแข็งอันจะส่งผลให้อุปสรรคดังกล่าวจะลดลงและหมดไปเอง

  ลีนุกซ์และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสามารถตอบสนองงานส่วนใดได้บ้าง เมื่อพิจารณาเป้าหมายการใช้งานระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาแล้ว ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยเฉพาะในด้านการทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย ( Server ) สำหรับบริการงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่าย จำแนกออกตามหน้าที่ของงานบริการ ( Services ) หรือประเภทของเครื่องแม่ข่ายได้ดังนี้
  1. อินเตอร์เน็ตเกตเวย์ ( Internet Gateway ) และพร๊อกซี่ ( Proxy Server ) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการด้านการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ อินเตอร์เน็ต ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่ายท้องถิ่น ( LAN ) สามารถเข้าสู่เว็บไซต์และบริการต่างๆในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้พร้อมกัน ทุกเครื่องโดยใช้วงจรเชื่อมต่อเพียงจุดเดียว
  2. เว็บเซิร์ฟเวอร์ ( Web Server ) เป็นหน้าที่หนึ่งเพื่องานบริการด้านการเป็นเว็บไซต์ของสถานศึกษา การให้บริการเว็บเมล์ ( Web based Mail ) การเป็นศูนย์กลางของระบบฐานข้อมูลขององค์กร (Coperate Database ) การเป็นแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายภายในสถานศึกษา ได้แก่ โครงการ Moodle ซึ่งเป็นระบบ E-Learning ระบบโอเพ่นซอร์สที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันก็ออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์โดย เฉพาะตั้งแต่ริเริ่มโครงการ
  3. เมล์เซิร์ฟเวอร์ ( Mail Server ) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการรับส่งกันระหว่างนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกอีกด้วย
  4. เครื่องแม่ข่ายให้บริการจัดเก็บไฟล์และใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ( File/Printer Server ) เป็นงานบริการขั้นพื้นฐานในระบบเครือข่าย LAN ที่ช่วยลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน กระจัดกระจาย ให้รวมอยู่ที่ศูนย์กลางเพียงจุดเดียวจึงสะดวกต่อการเข้าถึง ควบคุม บำรุงรักษาและสำรองข้อมูล และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า เช่นการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน ใช้เนื้อที่จัดเก็บข้อมูลร่วมกัน เป็นต้น
  5. ระบบสนับสนุน DNS Server, DHCP Server นอกจากงานบริการหลักๆ ดังกล่าวมาแล้ว ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สยังสามารถทำห ้าที่ ด้านอื่นๆ มากมายที่เป็นงานบริการที่อยู่เบื้องหลัง หรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย เช่น การทำหน้าที่เป็น DNS Server เพื่อบริการชื่อโดเมนเช่นเดียวกับการอ้างอิง ชื่อเว็บไซต์ในระบบอินเตอร์เน็ต การให้บริการแจกจ่ายคอนฟิกแก่เครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายโดยอัตโนมัติซึ่ง ช่วยลดภาระการดูแลเครือข่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงได้มากนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการระบบ เครือข่ายอีกมากมายให้สามารถใช้งานได้ เป็นต้น

  การที่จะนำระบบเครื่องบริการระดับแม่ข่ายต่างๆ ดังกล่าวมาใช้งาน สามารถทำได้โดยมีต้นทุนที่ต่ำมาก เนื่องจากซอฟต์แวร์ลีนุกซ์ที่เผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน จะอยู่ในรูปของซีดีรอมประมาณ 2 - 4 แผ่น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหรือขอสำเนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และภายในชุดโปรแกรมนี้จะมีโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดให้ไว้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมให้ใช้งาน ผู้ติดตั้งและปรับแต่งค่าการทำงานต่างๆ สามารถเปิดบริการต่างๆ เพื่อใช้งานได้ทันที เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาต่อยอดทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญทำความรู้จักกับเทคโนโลยีและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความพร้อมของสถานศึกษา พร้อมทั้งคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์สูงสุดตามแนวการจัดการศึกษาซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  Download เอกสารแบบ pdf
  1. การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษาด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส



Ajarn Theerapat has an answer to all questions.
The learning atmosphae is so good that people don't want to break!.
There are snakes as well as hot drinks provided all day. We are
learning a lot about Linux and that is good.
I have to travel 2 hours, by bus, boat, and bus again but it's worth it.


Mr. Gerard Michel Vollet ,REPERAGES Group (Thailand) Co.,Ltd.
>> ข้อคิดเห็นของผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ
MyComputer Training Center
Tel 0-2509-8444