Install Wine
โดย bman


สำหรับผู้ที่ใช้ Linux บางท่านยังอาจมีความต้องการที่อยากจะใช้ Application หรือ Software บองตัว ของ windows อยู่ทำให้ต้องลง vmware และลง windows ใน vmware ซึ่งทำให้เปลืองเนื้อที่มาก แต่ปัจจุบันมีทางเลือกที่ดีกว่าคือไม่ต้องลง vmware และ windows แต่เราใช้ wine แทน ซึ่ง version ล่าสุดคือ wine-20020106-i386.rpm หาได้จาก website www.winehq.com เมื่อ download แล้วก็ ทำการติดตั้งการติดตั้งก็ง่ายครับเนื่องจากเป็น file rpm
rpm -ivh wine-xxxxxxx.rpm
เมื่อติดตั้งแล้วก็ให้ทำการ create directory .wine ใน /root หรือ directory home ของ user เมื่อจะทำการ run ก็ให้ใช้ command
wine /mnt/win_c/windows/calc.exeและถ้าอยารรู้ว่า wine สามารถ run application หรือ game ใดได้บ้างละก็หาได้ที่นี่ครับ wine application