linux training in Thailand
| Home | Articles | Download | Free Linux Tips | Resources | Training | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560
กรณีติดต่อส่งข้อความมาที่ Facebook: LinuxITDestination หรือ e-mail: info@itdestination.com ซึ่งจะติดต่อกลับประมาณ 17.00 น.
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก

ทางเลือกใหม่ที่จะเข้าสู่อินเตอร์เน็ตด้วย Linux


โดย ธีรภัทร มนตรีศาสตร์


     ในปัจจุบัน Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีการแจกจ่าย
ให้แก่ผู้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ สนับสนุนเป็นจำนวนมาก จึงมีการนำลีนุกซ์
มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งในงานด้านเดสทอป และระบบเครือข่าย
     การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตเป็นการนำลีนุกซ์มาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในฐานะเครื่องเดสทอป คือ ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตทั่วไป หรือในฐานะของเซิร์ฟเวอร์ เช่น คอนเน็คเข้าสู่อินเตอร์เน็ตเพื่อรับส่งอีเมล์ หรือเป็นอินเตอร์เน็ต
เกตเวย์ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี 
     เนื่องจากมีโปรแกรมที่ช่วยจัดการเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตนี้เป็นจำนวนมาก เช่น การใช้โปรแกรม 
Linuxconf , โปรแกรม kppp ที่มาพร้อมกับ KDE หรือ RH3 ทีมาพร้อมกับ GNOME ซึ่งโปรแกรมทั้งหลายเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ โดยมีลักษณะเป็นเมนู หรือไดอะล๊อกช่วยให้สามารถคอนฟิกได้ง่าย และ
รวดเร็ว 
     แต่ในที่นี่จะเสนออีกวิธีหนึ่ง โดยใช้โปรแกรมในระดับ Console คือ โปรแกรม wvdial ( ออกเสียงว่า "วีฟไดอัล" )
การเชื่อมต่อเข้าสู่ ISP ด้วย wvdial
     ในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าสู่ Internet Service Provider โดยการใช้โมเด็ม จะต้องทำการสั่งงาน
    โมเด็มผ่าน Daemon ชื่อ pppd ซึ่งจะควบคุมการสื่อสารกับฝ่ายตรงกันข้าม ด้วยโปรโตคอล PPP
     การสั่งงาน pppd สามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น การใช้โปรแกรม kppp ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่รันบน KDE 
   จึงต้องอาศัยการทำงานบนระบบ X Window ทำให้ไม่เหมาะสมกับการสั่งให้เชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตจาก 
   Console ,จาก Script หรือแบบตั้งเวลาไว้ล่วงหน้า
โปรแกรม wvdial - Dial-up Networking for Linux
      โปรแกรม wvdial เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการติดต่อกับ ISP ผ่าน pppd โดยสั่งงานผ่าน
    Text Console และการเขียน Script ได้ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ
     1. ส่วนตัวโปรแกรม wvdial เอง ซึ่งจะอยู่ที่ /usr/bin/wvdial และ /usr/bin/wvdialconf
     2. Configuration File ของ wvdial คือ /etc/wvdial.conf  

เราสามารถตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม wvdial นี้ได้ด้วยคำสั่ง rpm ดังนี้
rpm -qi wvdial
   ก่อนที่จะใช้งาน wvdial จะต้องเตรียมการต่าง ๆ เสียก่อน ดังนี้
     1. ติดตั้งโมเด็มเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดโมเด็มไว้ด้วย
     2. ล๊อกอินเข้าระบบในฐานะ root แล้วเรียกโปรแกรม wvdialconf 
       เพื่อสร้าง Configuration File ขึ้นดังนี้
wvdialconf /etc/wvdial.conf
     โปรแกรม wvdialconf จะทำการตรวจค้นหาโมเด็มที่ต่ออยู่ที่พอร์ตอนุกรม แล้ววิเคราะห์หาค่า 
    Initialize String ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะสร้างแฟ้ม /etc/wvdial.conf ขึ้นเอง
Scanning your serial ports for a modem
port scan <*1> : S0
tty S1 <*1> : ATQ0 V1  E1 - -  OK
tty S1 <*1> : ATQ0 V1  E1  Z - -  OK		
tty S1 <*1> : ATQ0 V1  E1  S0=0 - -  OK
tty S1 <*1> : ATQ0 V1  E1 S0=0&C1 - -  OK
tty S1 <*1> : ATQ0 V1  E1 S0=0&D2 - -  OK
tty S1 <*1> : ATQ0 V1  E1 S0=0&C1 S11 = 55 - -  OK
tty S1 <*1> : ATQ0 V1  E1 S0=0&C1 S11 = 55 +FCLASS - -  OK
ttyS1<*1>  : Modem Identifier : ATI - - 336
ttyS1<*1>  : speed 	2400 : AT - - OK 
ttyS1<*1>  : speed 	4800 : AT - - OK
ttyS1<*1>  : speed 	9600 : AT - - OK
ttyS1<*1>  : speed 	19200 : AT - - OK
ttyS1<*1>  : speed 	38400 : AT - - OK
ttyS1<*1>  : speed 	57600 : AT - - OK
ttyS1<*1>  : speed 	115200 : AT - - OK
ttyS1<*1>  : Max speed is 115200 ; that should be safe.
ttyS1<*1>  : AT Q0 V1 E1 S0=Q &C1 &D2 S11 = SS  + FCLASS =0 - - OK
Port Scan <*1> : S3
Found a modem on /dev/ttyS1
/etc/wvdial conf : Can't read config file /etc/wvdial.conf : No such file or 
directory
ttyS1 < Info > : speed 115200; init "ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 + FCLASS=0"

   3. ใช้ Text Editor เช่น pico เปิดแฟ้ม /etc/wvdial.conf ขึ้น จะเห็นข้อความภายในดังนี้
pico /etc/wvdial.conf

ข้อความที่ wvdialconf สร้างขึ้นในแฟ้ม wvdial.conf
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyS1
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0
; Phone = 
; Username = 
; Password = 

   4. แก้ไขข้อความส่วนที่เกี่ยวกับ Username ,Password และ Phone 
     ให้ตรงกับ Internet Account ที่ต้องการใช้งาน
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyS1
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0
Phone = 5516000
Username = myloginname
Password = secretword

   5. เมื่อต้องการใช้งานให้เรียกคำสั่ง wvdial จาก Console ได้โดยตรง
wvdial
   wvdial จะเริ่มสั่งให้โมเด็มโทรออกไปยังเลขหมายที่กำหนดไว้ในแฟ้ม wvdial.conf 
   และทำการเชื่อมต่อเข้ากับทางผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ดังรูป
- - > WwDial : Internet dialer version 1.41
- - > Initializing modem
- - > sending : ATZ
ATZ
OK
- - > sending : ATQ0  V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0
ATQ0 V1 E1 S0=Q &C1 &D2  S11=55 +FCLASS=0
OK
- - > Modem initialized.
- - > sending:ATDT  5516000
- - > Waiting for carrier.
ATDT 5516000
CONNECT 115200/V42BIS
- - > Carrier detected. Waiting for prompt .
Welcome to INTERNET KSC 
Username:
- - > Looks like a login  prompt .
- - > sending : nutnok
nutnok1
password: 
- - > Looks like a password prompt . 
- - > Sending : ( Password )
- - > Don't know what to do ! Starting pppd and hoping for the best . 
- - > Starting pppd at Mon Mar 26 17:34:56 2001
   6. เมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จแล้ว ให้เปิด Virtual Terminal ขึ้นใหม่ โดยกด Alt-F2 จะเป็นการเปิด tty2 
     แล้วล๊อกอินเป็น root
   7. ทดลองใช้คำสั่ง route -n เพื่อตรวจสอบการทำงานของ pppd หาก pppd ทำงานจะเห็น route 
     ของ device ที่ชื่อ ppp0 ปรากฏขึ้นดังรูป
Kernel IP routing table
Destination   	Gateway     	Genmask     	Flags  Metric    Ref  Use  Iface
192.168.0.1   	0.0.0.0     	255.255.255.255 	UH   	0    	0    0   eth0
203.155.35.227 	0.0.0.0     	255.255.255.255 	UH    	0  	0    0   ppp0
192.168.0.0   	0.0.0.0     	255.255.255.0  	U     	0    	0    0   eth0
127.0.0.0    	0.0.0.0     	255.0.0.0    	U     	0    	0    0    lo
0.0.0.0     	203.155.35.227 	0.0.0.0     	UG    	0    	0    0   ppp0
   8. เนื่องจากการท่องไปในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจำเป็นต้องอาศัยการ resolve ชื่อโดเมนเนมจากโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์
     ( DNS Server ) จึงต้องกำหนดค่าไอพีแอดเดรสของโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตให้แก่ลีนุกซ์
     ด้วย โดยใส่ใว้ในแฟ้ม /etc/resolv.conf ดังนี้
pico /etc/resolv.conf
nameserver 203.155.33.1
nameserver 202.44.144.33
     จากตัวอย่างเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรสของ DNS Server ของ KSC

   9. หลังจากบันทึกแฟ้ม /etc/resolv.conf แล้ว ให้ทดสอบโดยการ ping ไปยังเว็ปไซต์อะไรก็ได้ เช่น 
     www.yahoo.com เป็นต้น
ping www.yahoo.com -i15

PING www.yahoo.akadns.net (204.71.200.74) from 203.155.129.178 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from www9.yahoo.com (204.71.200.74): icmp_seq=0 ttl=242 time=929.3 ms
64 bytes from www9.yahoo.com (204.71.200.74): icmp_seq=1 ttl=242 time=839.9 ms
64 bytes from www9.yahoo.com (204.71.200.74): icmp_seq=2 ttl=242 time=930.0 ms
64 bytes from www9.yahoo.com (204.71.200.74): icmp_seq=3 ttl=242 time=869.9 ms
64 bytes from www9.yahoo.com (204.71.200.74): icmp_seq=4 ttl=242 time=920.0 ms
64 bytes from www9.yahoo.com (204.71.200.74): icmp_seq=5 ttl=242 time=869.9 ms
64 bytes from www9.yahoo.com (204.71.200.74): icmp_seq=6 ttl=242 time=920.0 ms
64 bytes from www9.yahoo.com (204.71.200.74): icmp_seq=7 ttl=242 time=919.9 ms

--- www.yahoo.akadns.net ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 839.9/902.0/930.0 ms

     เนื่องจากคำสั่ง ping จะกระทำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นการช่วยให้เกิดการติดต่อไปยังผู้ให้บริการ
     อินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนการใช้โปรแกรมประเภท Stay Connect ซึ่งช่วยให้ปัญหาที่
     คอนเน็คชั่นจะถูกตัดลดน้อยลงได้

   10. ในขณะนี้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมที่จะใช้งานได้ หากต้องการใช้งานใน 
    X Window ก็สามารถเข้าสู่ X Window ด้วยคำสั่ง startx และใช้งาน Netscape Communicator 
    ได้ทันที


การปรับแต่งให้มีตัวเลือกในการเชื่อมต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
    หากมี Internet Account จำนวนมากกว่า 1 แห่ง และต้องการเลือกใช้งานได้ สามารถแบ่งคอนฟิกของ 
    wvdial.conf ออกเป็น section ย่อย ๆ ได้ดังนี้
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyS1
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0
[ KSC ]
Phone = 5516000
Username = myloginname
Password = secretword
[ LOXINFO ]
Phone = 7329999
Username = anothername
Password = secretkey
    จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่ามี 2 Internet Account ชื่อ KSC และ Loxinfo ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้จาก
    การระบุชื่อของ section ต่อท้ายคำสั่ง wvdial เช่น หากต้องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย KSC ให้เรียกคำสั่ง
wvdial ksc
	เมื่อต้องการเชื่อมต่อด้วย Loxinfo ให้เรียกคำสั่ง
wvdial loxinfo
การยกเลิกการทำงานของ wvdial
    การยกเลิกการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือออกจากโปรแกรม wvdial สามารถทำได้โดย
    กด Ctrl-C เพื่อออกจากโปรแกรม หรือ จะใช้วิธี Kill Process ที่ wvdial กำลังทำงานอยู่ก็ได้ 
killall wvdial
    หลังจากที่ได้ทดลองใช้งาน wvdial แล้ว จะเห็นได้ว่ามีความสะดวกในการคอนฟิกพอสมควร รวมทั้งยังมี
    ความแม่นยำในการคอนเน็คดีกว่า kppp ของ KDE และข้อสำคัญคือมีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้งานมากกว่า 
    เนื่องจากสามารถเรียกใช้งานได้จาก script ที่เราเขียนขึ้นได้นั่นเอง