1. เตรียมแผ่นบูตของวินโดวส์ไว้ จะใช้ Boot Disk ของ Win98 ก็ได้
2. เตรียมแผ่นดิสก์ 1.44MB ที่ฟอร์แมตไว้แล้ว อีก 1 แผ่น
3. บูตเครื่องด้วยแผ่นบูตนี้ จะช่วยให้ใช้งาน CDROM Drive ได้ โดยอาจจะเป็นไดร้ว D: E: .. หรืออื่น ๆ ก็แล้วแต่เครื่องของคุณเอง
4. ใส่ซีดีรอมชุดติดตั้งของลีนุกซ์ Red Hat ในซีดีรอม พร้อมทั้งใส่แผ่นดิสก์จากข้อ 2 ไว้ที่ Drive A: แล้วพิมพ์ตามนี้
C:\> d:
D:\> cd \dosutils
D:\dosutils> rawrite
Enter disk image source file name: ..\images\boot.img
Enter target diskette drive: a:
Please insert a formatted diskette into drive A: and
press --ENTER-- : [Enter]
D:\dosutils>
5. แผ่นดิสก์ที่ไดร้ว A: จะเป็นแผ่นบูตเพื่อใช้ติดตั้งลีนุกซ์แล้วครับ บูตเครื่องใหม่ด้วยแผ่นนี้จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง Red Hat เองครับ