ชื่อคุณอดิศร เสริมพงศ์
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้หลากหลายสาขา สามารถปรึกษาได้หลายเรื่อง
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศเป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึง
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
คงต้องรอดูกันในอนาคต   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามที่ตั้งใจ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกดี มีรถสาธารณะผ่านหลายประเภท