ชื่อคุณลัคน์ เปลี่ยนสุข
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน

ดีครับ อธิบายได้ค่อนข้างกระจ่าง
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม

ดีครับ ให้การดูแลเอาใจใส่ดี บรรยากาศเป็นกันเอง
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ในระดับหนึ่ง ผมคิดว่าการเรีนเรื่องนี้คงเป็นการเอาไอเดีย ที่เหลือคงเป็นความชำนาญ
ที่เกิดจากการฝึก
  4. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ดีครับ ( บ้านผมอยู่แถวนี้ )