ชื่อคุณสมชาย จิตรสอาด
อาชีพ หัวหน้าปฏิบัติงานเจ้าพนักงานปกครอง6
กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ละเอียด ลึกซึ้ง พยายามค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอด และถ่ายทอดได้ดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ให้ความเอาใจใส่ ดูแลผู้อบรมในแต่ละบุคคลเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเอง การถ่ายทอด
ความรู้เป็นขั้นตอนในแต่ละเรื่องที่ผู้อบรมสามารถทำความเข้าใจได้ทันที
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะเป็นหลักสูตรที่เน้นการ ให้ปฏิบัติจริง
และแก้ไขปัญหาในห้องเรียนได้จริง ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ในงานได้อย่างดี
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร

เดินทางสะดวกดี ใก้ลกับที่พัก จึงไม่มีปัญหาในการเดินทาง