ชื่อคุณสุทธิรักษ์ กัลยาณพงศ์
อาชีพ เจ้าของกิจการร้านอินเตอร์เน็ต ถ.รัชดา
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีเยี่ยม โดยเฉพาะมีความเปิดใจกว้าง พร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆ เป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ในหมู่ผู้เข้าอบรม
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ ดูแลดี โดยเฉพาะมีความรับผิดชอบ ที่จะรับ feedback จาก
ผู้เข้าอบรม ( ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เข้าอบรมอยู่เสมอว่าตามทันหรือไม่
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดี เคยโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาจากอาจารย์ในวันหยุด ได้รับ คำปรึกษาที่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด สามารถ เพราะหลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติ ทำให้แน่ใจว่าสามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกดี รถไม่ติดเลย