ชื่อคุณสุนันทา เฮงรัศมี
อาจารย์ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี การเรียนแบบกลุ่มเล็กทำให้ซักถามได้เต็มที่   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องฝึกเพิ่มเติม
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกดี เพราะพักอยู่ซอยลาดปลาเค้า