ชื่อคุณสมศักดิ์ บุญดีกุล
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
อบรมหลักสูตร
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
Ok Very Good
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
Very Good   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะได้
  4. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร ลำบาก เพราะไกลมาก