ชื่ออาจารย์ชัชวาล พิสุทธิ์รัตนสิทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ฝ่ายคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทพลีลา ถ.รามคำแหง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่สอน อาจารย์ผู้สอนรอบรู้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ดี การถ่ายทอดความรู้มีประเด็นที่ชัดเจน   3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
อ. ช่วยตอบปัญหาได้ตรงจุด ผมในฐานะที่เริ่มต้นศึกษา Linux ก็สามารถเข้าใจได้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด ได้ เพราะเนื้อหาที่อ.นำมาสอนนั้นเป็นเรื่องที่ตรงประเด็นมีตำราประกอบที่ชัดเจน
เมื่อติดปัญหาเรื่องใดก็สามารถค้นได้ง่าย เพราะอ.ลำดับเนื้อหาเป็น Project แยกกัน
ชัดเจนดี คิดว่าเมื่อได้ให้เวลากับ Linux มากขึ้น ก็จะสามารถทำได้อย่างแน่นอน
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก