ชื่อคุณพีรดนย์ นทีทวีศักดิ์
อาชีพ เปิดร้านอินเตอร์เน็ต & เกมส์ จ.หาดใหญ่
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก และค่อนข้างละเอียด ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากครับ เป็นกันเอง สงสัยอะไรถามได้เต็มที่   3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
มี Web ให้ติดต่อสอบถาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด ใช้ได้บางส่วน อาจจะยังไม่เต็มที่ แต่ก็พอใจกับความรู้ที่ได้รับ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ลำบากเล็กน้อย