ชื่อคุณโอฬาร แจ่มมีชัย
ตำแหน่ง System Engineer
TPT Pacific Technology Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ ความชำนาญ เป็นอย่างดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี   3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ได้แต่ยังไม่ครบ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ไกลจากบ้านและบริษัทมากครับ