ชื่อคุณศุภณัฐ ปิ่นทอง
หน่วยงาน กรมเจ้าท่า
ปัจจุบัน เปิดร้านอินเตอร์เน็ต
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
อบรมหลักสูตร
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เห็นควรให้อ.ศึกษาหาโปรแกรมใหม่ๆ สำหรับ Linux มาสอนให้ผู้เรียนด้วย
เพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศโดยรวมของการเรียนการสอนดีมาก ไม่ซีเรียส มีการถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้เรียนที่ไม่รู้ ให้ได้รู้จริง
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
เสนอให้เปิด Website เพื่อให้นักเรียนเข้ามาดูการเปลี่ยนแปลงของ Linux
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและผู้ที่สนใจ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไป Apply กับการทำงานได้ดีมาก และยัง สามารถนำความรู้ไป
ประกอบกิจการของตัวเองได้อีกด้วย
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ลำบากเพราะไกลบ้าน