ชื่อคุณพิเชฐ์ ทองทั้งสาย
ตำแหน่ง Customer Support
หน่วยงาน บริษัทเมโทรซิสเต็ม จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดีครับ
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดีมากครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด คิดว่าน่าจะได้ แต่คงต้องไปทบทวนก่อนนำไปใช้จริงๆ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล แต่ติดกับทางด่วนทำให้สะดวกพอสมควร
  6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ถ้าเป็นไปได้ให้ส่งเรื่องที่ Update ให้ทาง Mail ครับ