ชื่อคุณรณยุทธ กุมแก้ว
ตำแหน่ง System Analyst
หน่วยงาน บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จก.
อบรมหลักสูตร
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อยากให้อ.เพิ่มเนื้อหาทาง Database ด้วย ด้าน OS อ.รู้ดีมากและให้คำตอบเนื้อหาที่สอนได้ดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศเป็นกันเองดี การดูแลทั่วถึง การถ่ายทอดเข้าใจง่ายเหมาะสมกับเวลา
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ยังไม่ได้ใช้บริการ แต่ถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆ ให้ Update ที่ Web สะดวกกว่า
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด เป็นประโยชน์มาก แต่ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
บ้านอยู่ใก้ล จึงไม่มีปัญหา