ชื่อคุณเกษม ธิยาเวช
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาฝ่าย MIS/ฝ่ายวิศวกรรม
หน่วยงาน บ.คอนติเนนตันบรรจุภัณฑ์ จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้เพื่อการศึกษาและงานวิจัย
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี มีประโยชน์
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี เรียนได้ทันไม่เร็วเกินไป
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
คำปรึกษาทาง Mail สะดวก เพราะเช็คทุกวัน