ชื่อคุณพรเทพ ลักขณาวิโรจน์
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้มาก มีประสบการณ์สูง
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศดี เป็นที่น่าพอใจมาก
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดีครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพราะสามารถเอาไปใช้ได้
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ไกลครับ แต่เดินทางไม่ลำบาก