ชื่อคุณกมล หวลกสินธุ์
ไทยอั้วยางพารา จำกัด ( มหาชน )
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิต-ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักในระบบเครือข่ายขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application
ใช้เพื่อแชร์อินเนเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้เพื่อทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัย
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
OK ครับ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดีครับ
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องใช้เวลาศึกษาระยะหนึ่ง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ถ้าไม่มีรถส่วนตัว มายากนิดนึง