ชื่อคุณสมฤกษ์ รัศมีอัมพร
ไทยอั้วยางพารา จำกัด ( มหาชน )
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิต-ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักในระบบเครือข่ายขององค์กร
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ค่อนข้างละเอียดครับ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดีครับ
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ครับ นำมาประยุกต์บ้างนิดหน่อย
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกครับ