ชื่อคุณอนุวัจน์ ศรีศาสตร์
บ.เอกรุ๊ป คอนซัลท์ แอนด์ โฮดิ้ง จก.
ตำแหน่ง Lan Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
แสง เสียง ภาพ โสตทัศนูปกรณ์
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เป็นกันเองดี และเอาใจในใส่เป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ เพราะความรู้ที่ได้ สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก