ชื่อคุณชวกร รัชชุศิริ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอม 3
อบรมหลักสูตร
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
การสอนค่อนข้างดี เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน ทำให้เข้าใจง่าย
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ค่อนข้างดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะนำไปปฏิบัติงานได้จริง
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
พอใช้
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
พอใช้