ชื่อคุณวราณัฎฐ คาวิบุศย์
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย EDP
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ถ่ายทอดได้ดี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดีมาก แต่บางส่วนไม่ทราบว่า Keyword หรือชื่อที่ตั้งมาเพื่อเรียกใช้ในการเรียนการสอน
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คงได้ ไม่แน่ใจเพราะยังไม่เคยใช้งานจริง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก