ชื่อคุณไกรฤกษ์ ศรีวรรณวิทย์
Thai Garment Export Co.,Ltd.
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
Garment
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี Linux
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ แต่ก่อนทำต้องขอลองกับเครื่องทดลองก่อนนะครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อย