ชื่อคุณเสาวภา ประกายเพ็ชรา
Thai Garment Export Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Programmer Analyst
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
Garment
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีค่ะ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดีค่ะ
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ เพราะสามารถที่จะดูแลระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดีค่ะ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ไกลค่ะ