ชื่อคุณบุญเลิศ เจริญสุข
Asia Books C.,Ltd.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ขายหนังสือ
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ติดตามสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและนำเสนอให้แก่ผู้เรียนตลอดเวลา
ทำให้ผู้เรียนได้รู้ทิศทางของระบบในอนาคต
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ค่อนข้างเป็นกันเอง เนื่องจากมีผู้เรียนไม่มากทำให้ดูแลได้ทั่วถึง
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงขณะเรียน และได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆ
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
คิดว่าจะลองพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองดูก่อน ถ้าไม่สามารถ ก็จะติดต่อสอบถาม
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ใก้ลบ้าน ที่จอดรถสะดวก