ชื่อคุณชำเลือง สุขประวิทย์
บ.คาร์มิโอเฮ้าส์
ตำแหน่ง Operation Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
Garment
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ดี สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ให้เข้าใจได้ง่าย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนในลักษณะกลุ่มย่อย ทำให้บรรยากาศเป็นกันเองดี มีปัญหาอะไรสามารถถามได้ทันที
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ก่อนตัดสินใจเข้ามาอบรม ได้ดูเนื้อหาที่สอนก่อน ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก