ชื่อคุณขจรศักดิ์ สัมพันธ์วิเชียร
Taikisha ( Thailand ) Co.,Ltd.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
Consuruction
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้ด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษษความปลอดภัยและป้องกันไวรัส

  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้ดี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก