ชื่อคุณบุญเรือน เกตุสะอาด
บ.เกรทฟู้ส์ ( ดิไฮเดรชั่น ) จก.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration

  1.ประเภทของธุรกิจ
Manufacturing
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดี
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ได้ดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก ไกลไปนิดนึง