ชื่อคุณอารักษ์ คเชนทร์
Motif Technology Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Account Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration


  1. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เพื่อศึกษาและวิจัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
กว้างขวางมาก สามารถตอบคำถามนอกจากบทเรียนได้อย่างถี่ถ้วน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อาจจะไม่ เพราะหลักสูตรที่ผมเรียนเป็นหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งคงทำงานโปรเจ็คใหญ่ๆ คงไม่ได้ แต่ด้วยความรู้พื้นฐานที่ได้ ก็พอจะทำอะไรได้มากขึ้น
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดีครับ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สำหรับผมแล้ว ไกลมากๆ