ชื่อคุณณัฐพงษ์ ทองอ่อน
THAIGER.NET
ตำแหน่ง Web Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
System Integrate/Consult
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ในเรื่องที่สอนได้ดีเยี่ยม
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เอาใจใส่และมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดดี และเอาใจใส่ในการตอบปัญหาของนักเรียน
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่านำไปใช้ได้แน่นอน
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ในขณะเรียน ก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องงาน ( หรือช่วยแนะนำ )
หลังจบแล้วคิดว่าอาจารย์ยังคงแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ