ชื่อคุณธาตรี ทวีแสง
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail

  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ยอมรับอาจารย์เป็นผู้รู้จริง คงต้องขอคำแนะนำจากอาจารย์เป็นระยะ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เป็นกันเองดี ได้ฝึกปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ทำให้รู้ปัญหา
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ไม่ค่อยมีปัญหาในการเดินทาง มีรถตู้ รถเมล์ วิ่งผ่านตลอดเวลา