ชื่อคุณสุวรรณแสง เมฆดารา
บ.นครพิงค์ ดีไวซ์ จก.
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ทำให้รู้สึกไม่เครียด
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเข้าใจเรื่องการทำงานของระบบมากขึ้น
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ดีมาก
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ดีมาก