ชื่อคุณชินกฤต จันทร์ชูกลิ่น
บ.ชินแซทเทลไลท์ จก.
ตำแหน่ง System Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
คอมพิวเตอร์/ ISP
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
ใช้เพื่อการศึกษาและงานวิจัย

  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ทางด้าน IT ดี โดยเฉพาะ Linux และอีกหลายด้าน
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศเป็นกันเองดี ทำให้ไม่เครียดกับการอบรม เป็นการง่ายต่อการทำความเข้าใจ
ตอบปัญหาได้ทุกอย่าง ในวิชาที่อบรม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าคงนำไปใช้งานในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ก็ให้การสนับสนุนดี ช่วยแก้ไขปัญหาได้
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
อยู่ใก้ล ไม่ไกล รถไม่ติด ง่ายและสะดวกในการเดินทาง