ชื่อคุณนฤมล กฤตนิรัติศัย
Precise Engineering & Construction Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Programmer / Network Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทของธุรกิจ
ออกแบบและรับเหมาะงานระบบไฟฟ้า
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษษความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี พยายามสอนโดยอธิบายถึงปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการนำ Linux
ไปใช้งานจริง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะ Set Config ต่างๆ ของ Linux ได้ดี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ค่อนข้างเป็นกันเอง ไม่ค่อยเครียด อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ทุกๆ คนให้เรียนตามกันได้ทัน
เปิดโอกาสให้ซักถาม และตอบคำถามได้ค่อนข้างชัดเจน อ.สรุปเนื้อหาที่สอนได้กระทัดรัด
และครอบคลุมได้ทุกเรื่องที่ต้องการ และการสอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติทำให้เข้าใจมากขึ้น
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ เพราะพยายามทำความเข้าใจกับ Linux ในส่วนที่
จะต้องนำไปใช้กับบริษัท โดยซักถามอ. ในส่วนนี้แล้ว แต่ก็อาจจะเจอปัญหาอะไร
นอกเหนือจากที่ตอนเรียน ซึ่งไม่ค่อยมั่นใจว่าจะแก้ไขได้หรือไม่ เนื่องจากตอนเรียน
เมื่อมีปัญหาอะไรก็ยังสามารถสอบถามได้ อ.สามารถแก้ไขปัญหาให้

  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล เดินทางจากบ้านมาอบรม ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม. กว่าๆ แต่หารถผ่านที่ฝึกอบรมง่าย