ชื่อคุณสรวิทย์ งามพร้อมพันธ์
นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อทดแทน/ร่วมกับ Windows
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้จริง ประสบการณ์เยอะ Update ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองมาก อาจารย์ผู้สอนใจดี และให้การดูแลเอาใจใส่ได้อย่างทั่วถึง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ไม่แน่ใจ เพราะก่อนหน้ามาเข้ารับการอบรมไม่มีพื้นฐานด้าน Computer Network มาก่อนเลย และยังไม่ได้ทำงานด้านนี้ แต่ในส่วนของการใช้งาน Stand alone ก็สามารถใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียนและหลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ข้อนี้ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้นำไปใช้งานจริง จึงยังไม่ำพบปัญหาครับ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกมาก ( แบบว่าบ้านอยู่ใก้ลหงะ )