ชื่อคุณรุ่งโรจน์ บุญยะบา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งานและความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ได้รับความรู้ที่หลากหลายมาก และอ.ผู้สอนมีความรู้มากให้ความกระจ่างในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศดีเป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ดีมาก และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้มาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด เมื่อจบหลักสูตรแล้วนำเอาความรู้ในการอบรมไปปฏิบัติเพื่อจะได้เห็น IT ของหน่วยงานดีขึ้น
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกมาก เพราะมีรถโดยสารหลายสายผ่าน