ชื่อคุณนิรัตน์ เจริญผล
เซ้าท็อี๊ส เอเซีย เทคโนโลยี จก. ( SEATEC )
ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
วิศวกรที่ปรึกษา
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดีมาก
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกสบาย