ชื่อคุณศักดิ์ชาย เศวตธาดล
บริษัทคอมพิวเตอร์ ภาคใต้
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
บ.คอมพิวเตอร์
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้อยู่ในเกณฑ์ดี ตรงตามสาขาที่เรียนมา
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เป็นกันเองดี เอาใจใส่ต่อผู้อบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อบรมได้ดีมาก
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
พอที่จะได้บางส่วน
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ช่วยแก้ปัญหาได้ดีมาก
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก