ชื่อคุณนที จันททิพย์วงษ์
บ.ไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก้ จก.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ประสบการณ์ในการทำงานของอาจารย์ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน
ซึ่งหาไม่ได้ในตำราทั่วไป
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศเป็นกันเองดี รู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดในเวลาเรียน ถ่ายทอดความรู้เป็นขั้นตอน
ดีมาก ทำให้เข้าใจง่าย
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
สามารถได้ใช้ในการทำงานอย่างมาก เพราะขณะเรียนที่ทำงานได้ใช้อยู่แล้ว
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกในการเดินทาง หาไม่ยาก