ชื่อคุณอำนาจ โชติวิสิทธิ์
SVP Group
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration


  1.ประเภทของธุรกิจ
Exporter
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้มาก สามารถลงได้ลึกถึงพื้นฐาน
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ถ่ายทอดได้ดี สำหรับผู้ที่เป็นมาบ้างแล้ว แต่ถ้าผู้ใดไม่มีพื้นมาก่อนก็ค่อนข้างลำบาก
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้บ้าง แต่ต้องศึกษาเพิ่มเติม โดยการฝึกหัดเพิ่ม

  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกมาก