ชื่อคุณกฤษณพงศ์ โพธิ์ศรี
ภาควิชารังสี โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค/Scan Film
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงพยาบาล
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักในระบบเครือข่ายขององค์กร
ใช้เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
99% สามารถตอบคำถามได้โดยละเอียด ให้แนวในการนำไปศึกษาเพิ่มเติม พื้นฐานต่างๆ ที่ควรมี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดูแลได้เต็มที่
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
สามารถปรึกษา ได้โดยละเอียดและเต็มใจ เป็นกันเอง วิเคราะห์ปัญหาได้เป็นเรื่อง
ให้การแนะนำและอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย
  6.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้แน่นอน เพราะเรียนแล้วลองทำตามได้จริงๆ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ขึ้นอยู่กับการจลาจร