ชื่อคุณบุลวัฒน์ รัตนธำรง
โรงพยาบาลเมโย
ตำแหน่ง ศัลยแพทย์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration


  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงพยาบาล
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อทดแทน/ร่วมกับ Windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อยู่ในขั้นดีมาก ถ่ายทอดความรู้ได้ดี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เป็นกันเองดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่านำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ดีกว่าเดิม
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียนและหลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ยังไม่ทราบ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ที่เรียนอยู่ไกลจากที่พักอยู่ ( นนทบุรี ) แต่คิดว่าพอมาได้