ชื่อคุณปกรณ์ รัตนธำรง
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration


  1. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เพื่อการศึกษาและวิจัย
ใช้เพื่อทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี สามารถตอบปัญหาข้อสงสัยของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี ดูแลเอาใจใส่พอสมควร
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนพอสมควร และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ค่อนข้างสะดวก