ชื่อคุณอัมพุชินี พัฒนกำจร
Motif Technology Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Account Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทของธุรกิจ
System Integrate / Consult
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานทดแทน / ร่วมกับระบบ Windows
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีค่ะ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดีค่ะ
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้เพราะว่า จากเดิมที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย ก็สามารถเข้าใจการทำงานของ Linux มากขึ้น แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดีค่ะ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ดีค่ะ