ชื่อคุณสมชาย โสภิตปิยกุล
Thai Yazaki Corporation Co.,Ltd. ตำแหน่งTechnician
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตสายไฟฟ้า
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เพื่อทดแทน/ร่วมกับ Windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม มีความเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย และมักจะได้คำตอบที่ดีกลับไปเสมอ
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียนและหลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดี เนื่องจากสามารถสอบถามปัญหาหลังจากเรียนจบได้
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สถานที่อบรมอยู่ไกลจากที่พักพอสมควร