ชื่อคุณชำนาญ สุขแสงอร่าม
Thai Yazaki Corporation Co.,Ltd. ตำแหน่ง IT Leader / Hardware Control
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตสายไฟฟ้า
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เพื่อทดแทน/ร่วมกับ Windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในสิ่งที่สอนดีมาก มีความน่าเชื่อถือ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศในการเรียนการสอน ดีมาก การดูแลเอาใจใส่ สามารถถ่ายทอดความรู้
แก่นักศึกษาเป็นอย่างดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียนและหลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
สามารถโทรมาสอบถามปัญหาที่ติดขัดได้ เป็นกันเองดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
การเดินทางนับเป็นปัญหา ใช้เวลาในการเดินทางนานครับ