ชื่อคุณเข็มทอง ธรรมสาโรรัชต์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก ( ระดับ 8 )
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทของธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักในระบบเครือข่ายขององค์กร

  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ มีประสบการณ์ เขียนลายมืออ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ขอทบสอบดูก่อน เพราะเป็นหน่วยงานใหญ่ ถ้าผิดพลาดจะเกิดความเสียหายได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
OK