ชื่อคุณนรเศรษฐ์ นราภิรักษ์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 6
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทของธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักในระบบเครือข่ายขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี มีการให้ความรู้ต่างๆ ที่ผู้เข้าอบรมสงสัยได้ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะมีการใช้งานที่ต้องการและหัวข้อต่างๆ ได้นำมาทดลองใช้จริง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ใช้คำแนะนำในการนำไปใช้งานดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ดี