ชื่อคุณวิมล อภิรติปัญญา
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง นายไปรษณีย์ 6
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทของธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ windows
ใช้งานด้านระบบรักษษความปลอดภัยและป้องกันไวรัส